Our Team

Advisor:

Prakash Kumar Shrestha

Rashmila Shretha

Shreejana Mahat

Rajesh Pakhrin

Sumitra Basnet

Anjana Thapa Magar

Prabita Subedi “Anju”

D.B. Ranapal

Sandip Mahat

Kunga Taktok Sherpa(USA)

Temba Sherpa (Singapore)

Chairman: Navaraj Shrestha(Actor/President of Global Nepali Film Award USA)

Publisher/Editor in Chief: Surya Chand